ВУЗ ШАГ

Дружелюбівський НВК "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад"

   


Оцініть, будь ласка, сайт нашого закладу
Результати

ІКТ на уроках фізики

Вчитель фізики

Буймистер І.В.

Дружелюбівський НВК

Використання ІКТ на уроках фізики

Для вирішення завдання розвитку творчих здібностей школярів при навчанні фізиці необхідно перш за все знати особливості творчого процесу в розвитку цієї науки і її технічного застосування.

(В. Г. Розумовський)

 Чи потрібний комп'ютер на уроках фізики? Яка його роль на уроках фізики? Його застосування принесе користь або шкоду? На ці питання продовжуються спори педагогів, психологів і медиків. Комп'ютеризація йде такими темпами, що опісля декілька років комп'ютери будуть в будь-якій школі. Тому саме зараз необхідно розробляти методичні рекомендації по застосуванню комп'ютера на уроках, обґрунтування по міждисциплінарній взаємодії. Насамперед, необхідно створити електронні учбові програми, які повинні відповідати шкільній програмі, і методичні посібники з їх використання, електронні підручники, задачники, репетитори із зручним і зрозумілим для кожного інтерфейсом. Багато що з перерахованого вже видане і навіть направлене в школи, тепер залишається все це освоїти і навчити педагогів різних предметів застосовувати електронні навчальні посібники на своїх уроках.

   ФІЗИКА – наука, в якій математичне моделювання являється важливим методом дослідження. Сьогодні окрім теоретичної і експериментальної фізики можна виділити третій розділ – обчислювальну фізику. Одним з найбільш перспективних напрямів використання інформаційних технологій у фізичній освіті є комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ. Комп'ютерні моделі легко вписуються в традиційний урок, дозволяючи вчителеві продемонструвати на екрані комп'ютера багато фізичних ефектів, а також дозволяють організувати новий нетрадиційний вигляд учбової діяльності. 

Інформаційно-комунікаційні технології – це поєднання інформаційних технологій з комунікаційними для вирішення різноманітних задач сучасного освітньо-інформаційного процесу.

Інформаційно-комунікаційні технології містять якісно нові можливості для навчання і розвитку дитини, а тому потребують перегляд змісту й організації форм навчання.

Процес організації навчання школярів з використанням ІКТ дозволяє:

·                        зробити цей процес цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;

·                        ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі буде сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;

·                        індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійно працювати з навчальним матеріалом, використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає в учнів позитивні емоції та формує позитивні навчальні мотиви;

·                        самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюються навички самоконтролю;

·                        здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

Для ефективного залучення учнів в учбову діяльність з використанням комп'ютерних моделей необхідні індивідуальні роздаткові матеріали із завданнями і питаннями різного рівня складності. Ці матеріали можуть містити наступні види завдань:

Ознайомлювальне завдання. (Призначення моделі, управління експериментом, завдання і питання по управлінню моделлю).

Комп'ютерні експерименти. (Провести прості експерименти по даній моделі по запропонованому плану, питання до них і результати вимірювань).

Експериментальне завдання. (Спланувати і провести ряд комп'ютерних експериментів).

Тестові завдання. (Вибрати правильну відповідь, використовуючи модель)

Дослідницьке завдання. (Провести експеримент, що доводить деяку запропоновану закономірність, або спростувати її; самостійно сформулювати ряд закономірностей і підтвердити їх експериментом.

Творче завдання. (Придумати завдання, вирішити його, поставити експеримент для перевірки отриманих відповідей).

Планування уроків фізики із застосуванням комп'ютера потрібно починати з ретельного вивчення можливостей програмних учбових продуктів. Комп'ютер може бути застосований на будь-якому уроці, тому необхідно спланувати, що і коли застосувати для ефективнішого результату. Для цього я використовую такі форми проведення уроку, як урок-лекція, урок-залік, узагальнюючий урок, урок-дослідження, урок-ділова гра, інтегрований урок, урок-семінар. Застосування комп'ютерних програм, проведення перерахованих уроків дозволяють мені успішно поєднувати уроки на комп'ютерах із звичайними уроками фізики, що забезпечує своєчасне виконання навчального плану. Досвід використання мною комп'ютера на уроках дозволяє запропонувати наступні принципи комп'ютерної підтримки уроків фізики:

•Комп'ютер не може повністю замінити вчителя. Тільки вчитель має можливість зацікавити учнів, збудити в них допитливість, завоювати їх довіру, він може направити їх увагу на ті або інші аспекти предмету, що вивчається, винагородити їх зусилля і змусити вчитися.

•Методика проведення уроку фізики з використанням комп'ютера залежить від підготовленості вчителя і від програм, що забезпечують комп'ютерну підтримку.

•Реальний експеримент необхідно проводити завжди, коли це можливо, а комп'ютерну модель слід використовувати, якщо немає можливості показати дане явище.

•Неможливо використовувати комп'ютер на кожному уроці, оскільки це приведе до порушення санітарних норм і спричинить погіршення здоров'я школярів.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ.

Сучасний етап у розвитку освіти характеризується активним упровадженням у навчальний процес інформаційних технологій. В епоху інформаційного буму, коли в повсякденному житті учень стикається з цілою навалою знань, що сприймаються ним через різноманітні технічні засоби, ми повинні намагатись на такому самому сучасному рівні подавати навчальну інформацію і в шкільному соціумі.

Використання ІКТ у викладанні фізики повинно, насамперед:

1.Викликати і підтримувати зацікавленість учнів у досконалому оволодінні предметом.

2.Досягти здобуття учнями стійких знань із предмета, зокрема з фізики.

3.Установлювати міжпредметні зв'язки.

Комп'ютерна техніка допомагає розв'язувати низку проблем у викладанні шкільної фізики.

Вивчення явищ, які не можна продемонструвати в умовах шкільного фізичного кабінету(наприклад, явища мікросвіту, короткочасні або довготривалі процеси).

Демонстрація на екрані відео, зображення реальних дослідів, комп'ютерна обробка відеоряду дає можливість використати можливості комп'ютерної техніки для кількісного аналізу перебігу процесів.

Вивчення будови і принципу дії фізичних приладів. За допомогою комп'ютерних програм можна відтворити перебіг процесів, отже, учням легше уявити ланцюжок фізичних процесів, що забезпечують роботу приладу.

Проведення віртуальних лабораторних робіт у випадках, коли є утруднення щодо реального експерименту, або як доповнення до нього.

Моделювання фізичних ситуацій, що наведено в умові фізичної задачі, допомагає учням чітко зрозуміти умову, й уявити процеси про які йдеться.

Запровадження засобів мультимедіа в навчальний процес стає нагальною потребою сьогодення, але й потребує не тільки техніки, якісних пакетів програм, а й додаткової підготовки вчителя.

Навчально-комп'ютерний комплекс у цілому замінює набір ТЗН (телевізор, кінопроектор, кодоскоп).

Використання комп'ютерних презентацій, створених учителем(або й учнями) у редакторі PowerPoint, більш зручний у випадку, якщо в комплекті з інтерактивною дошкою є пульт дистанційного управління.

До НКК для кабінету фізики доцільно додати веб-камеру, бо без неї значно звужуються можливості використання НКК, важливі саме для вивчення фізики.

ППЗ з фізики, створені «Квазар-мікро», є цікавими і перспективними розробками, але для якісного використання в навчальному процесі вони потребують суттєвого редагування.

Є потреба в створенні україномовної комп'ютерної відеотеки та бібліотеки програм, що містять інтерактивні моделі.

Використання комп'ютерних технологій аж ніяк не виключає реальних дослідів, а й має їх доповнювати. Варіанти поєднання віртуального й реального експериментів вибирає вчитель під час підготовки до уроку.

Не вагаючись, можна назвати такі переваги використання ПК:

Допомагає отримати інформацію в будь-якому вигляді (фото, рисунок, графіка, текст, відео, звук),змоделювати процес, причому цим процесом можна керувати;

Дуже впливає на мотивацію учнів до навчання, дає найбільш об'єктивну оцінку рівня знань учнів;

Дає змогу самому учневі під час індивідуальної роботи обирати швидкість і складність роботи;

Допомагає краще контролювати роботу учнів;

Враховує індивідуальні особливості учнів.

Список використаної літератури:

1.                     Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. // Інтернет ресурси.

2.                     Використання інформаційних технологій на уроках фізики. // Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.

3.                     Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

4.                     Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. // Фізика в школах України. – Основа, 2008, №17, 32ст.

5.                     Мельник Л.С. Формування ключових компетентностей методами інтерактивного навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №5, 32ст.

6.                     Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. // Основа, Х.:, 2009, 120ст.

7.                     Національна доктрина розвитку освіти.

8.                     Рябченко Ж.В. Використання комп’ютера під час проведення уроків досліджень. // Фізика в школах України. – Основа, 2010, №11-12, 88ст.

Нравится